Polityka prywatności

Data pierwszej wersji tekstu: 1 sierpnia 2033
Data ostatniej aktualizacji: 5 sierpnia 2023

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU PRZEPRASZAMNIEMAMCZASU.JEDRA.PL

Administratorem danych niniejszego serwisu jest Marek Jędra, autor i właściciel bloga przepraszamniemamczasu.jedra.pl.

WPROWADZENIE
W trosce o bezpieczeństwo danych osobowych Administrator traktuje bardzo poważnie prywatność wszystkich odwiedzających stronę przepraszamniemamczasu.jedra.pl (zwaną dalej łącznie ze wszystkimi podstronami „Stroną”). Polityka prywatności dotyczy tych danych osobowych, które mogą być przez Administratora przetwarzane w związku z funkcjonowaniem Strony oraz danych osobowych przetwarzanych w innych przypadkach wyraźnie w niej wskazanych. Polityka prywatności nie dotyczy przetwarzania danych osobowych przez administratorów innych stron internetowych, w tym również tych, do których prowadzą odnośniki znajdujące się na Stronie, których z racji istniejących technologii internetowych administrator nie może kontrolować.

DEFINICJE
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Dane osobowe – to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W szczególności są to: imię, nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy.
Przetwarzanie – to każda operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych, w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, m.in. zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie i usuwanie danych.

RODZAJ ZBIERANYCH DANYCH I PROCESY PRZETWARZANIA

DANE ZBIERANE AUTOMATYCZNIE W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM ZE STRONY:
Podobnie jak wiele stron internetowych pobierane są automatycznie dane, dotyczące wizyty użytkownika na Stronie, w tym:
– dane logów serwera, takie jak adresy IP, nazwy domen, rodzaj systemu operacyjnego, rodzaj przeglądarki
– dane zbierane przez technologie takie, jak pliki typu cookie, API, widgety, local storage i session storage.
W większości przypadków Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować użytkownika z pomocą tych danych lub powiązać tych danych z możliwym do zidentyfikowania użytkownikiem, jednak dane te będą chronione. Jeśli jednak zaistnieje możliwość, aby dane te powiązać z konkretnym użytkownikiem, staną się one wtedy dla Administratora danymi osobowymi, co może w szczególności nastąpić, kiedy Administrator będzie posiadać dodatkowe dane z innego źródła, np. zostaną one zebrane z pomocą formularzy kontaktowych i będzie je można połączyć z danymi zebranymi automatycznie.
Dane te przetwarzane są:
• z uwagi na fakt, że są one niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, to jest w szczególności:
a. dostosowania sposobu, w jaki Strona jest wyświetlana i jej personalizacji,
b. zapisania danych z formularzy celem zachowania sesji i ułatwienia korzystania ze Strony, a także umożliwienia korzystania z tej części Strony, która wymaga zarejestrowania i logowania,
c. tworzenia statystyk na temat korzystania ze Strony,
d. analizy zachowania na Stronie aby poprawić jej funkcjonowania i zapewnić ochronę przed nadużyciami,
• w oparciu o Twoją zgodę – w przypadku, gdy dane te nie są niezbędne do funkcjonowania Strony, np. służą do celów marketingowych lub gdy są zbierane w celu przekazania ich podmiotom trzecim.

DANE ZBIERANE NA POTRZEBY KONTAKTU:
W przypadku, gdy postanowisz się skontaktować z Administratorem:
za pomocą dostępnego na Stronie formularza kontaktowego, poprzez wysłanie komentarza do wpisów na blogu za pośrednictwem znajdującego się na blogu formularza, za pomocą podanych na Stronie adresów e-mail oraz numerów telefonów, za pomocą odpowiednich opcji na profilach należących do Administratora w mediach społecznościowych lub osobiście;
jak również w sytuacjach gdy to Administrator ma prawo kontaktować się z Tobą (np. w celach marketingowych, gdy wejdzie w posiadanie Twoich danych),
przetwarzane będą takie dane osobowe, które zostaną Administratorowi przez Ciebie podane, są niezbędne do nawiązania kontaktu z Tobą lub odpowiedzi na Twoją wiadomość.
W szczególności będą to:
• dane identyfikacyjne i kontaktowe
• dane zawarte w treści wiadomości wysyłanych do Administratora
• adres IP, data i godzina wysłania wiadomości, w sytuacji skorzystania z formularza kontaktowego na Stronie
• inne dane, które Administrator posiada w związku z łączącą nas relacją lub zebrał je z innych legalnych źródeł (np. powszechnie dostępnych stron i serwisów lub od podmiotów trzecich).

Dane te przetwarzane będą z uwagi na fakt, że są one niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, to jest w celu:
• odpowiedzi na przesłaną wiadomość i dalszy kontakt z Tobą,
• archiwizacji i wykonywania kopii zapasowych danych, w związku z nałożonym na Administrator obowiązkiem prawidłowego zabezpieczenia danych).
Dane w pewnych przypadkach mogą też być przetwarzane w oparciu o wyrażoną przez Ciebie zgodę – w szczególności, gdy nie łączy nas wcześniejsza relacja pozwalająca Administratorowi na dostęp do Twoich danych lub, gdy Administrator chce zbierać dane w szerszym zakresie niż niezbędny do samego kontaktu. W takiej sytuacji zgodę tą możesz w każdym czasie wycofać (w szczególności za pomocą danych kontaktowych podanych na końcu tego dokumentu).

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas nie dłuższy niż wynika z celu przetwarzania. W szczególności :
• do kontaktu z Tobą – od dnia ich zebrania do czasu zakończenia prowadzenia korespondencji w sprawie, w której nawiązano kontakt (albo dłużej w sytuacji, gdy np. nawiążemy współpracę),
• do celów marketingowych – przez czas istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, to jest czas istnienia łączącej nas relacji lub do czasu wycofania zgody, jeżeli została ona Administratorowi udzielona i stanowi podstawę przetwarzania danych,
• do celów dochodzenia i obrony przed roszczeniami – przez czas nie dłuższy niż okres przedawnienia roszczeń lub czas trwania konkretnego postępowania, jeżeli takie będzie rozpoczęte,
• do celów wykonania obowiązków nałożonych przepisami prawa – przez czas nie dłuższy niż potrzebny dla wykazania, że obowiązki te były realizowane przez Administratora w sposób prawidłowy,
• do celów wykonywania statystyk i analiz, poprawy funkcjonowania, bezpieczeństwa Strony – przez czas, przez jaki dane te są niezbędne do realizacji tego celu, nie dłużej jednak niż do chwili wyrażenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
• do celu archiwizacji i wykonywania kopii zapasowych – przez okres ustalony zgodnie z polityką wykonywania kopii zapasowych i archiwizacji przez Administratora.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Dołożymy należytej staranności w doborze podmiotów, którym przekazywać będziemy Twoje dane i w przypadku takich wybranych podmiotów wymagać będziemy, by chronili Twoje dane za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione:
• osobom trzecim świadczącym usługi na rzecz Administratora, które są potrzebne dla realizacji celów, w związku z którymi przetwarzamy Twoje dane (np. usług z zakresu IT, komunikacji elektronicznej, hostingu),
• odbiorcom, na rzecz których ujawnienie wymagane jest na mocy odpowiednich przepisów lub postanowienia sądu lub innego organu władzy,
• odbiorcom wskazanym w niniejszej Polityce Prywatności i innym odbiorcom, jeżeli wyrazisz na to swoją zgodę lub gdy przekazanie im danych jest niezbędne, by chronić Twoje żywotne interesy lub żywotne interesy innych osób fizycznych, realizować prawnie uzasadniony interes Administratora lub dla dobra ogółu.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH
Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane do podmiotów, oferujących rozwiązania technologiczne dla bloga, z których Administrator korzysta. Każdorazowo, gdy Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do państw które nie zapewniają takiego samego lub odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, Administrator zadba o to, aby odbywało się to w oparciu o ważną podstawę prawną oraz z wykorzystaniem prawem wymaganych zabezpieczeń.

WYKORZYSTANIE PLIKÓW TYPU COOKIES
Ta Strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie (takie jak: local storage, SDK, widgety – łącznie zwane dalej „Cookies”), które mogą powodować zapisanie pewnych informacji w Twoim urządzeniu końcowym lub uzyskiwać dostęp do tak zapisanych informacji. Część z tych Cookies jest niezbędna dla funkcjonowania Strony i na ich wykorzystanie zgodnie z prawem nie jest wymagana Twoja zgoda. Co do pozostałych Cookies zgoda Twoja jest zebrana przy pierwszym wejściu na Stronę lub przy ponownym wejściu po wyczyszczeniu pamięci przeglądarki. Zgoda zbierana jest, a następnie zarządzana, za pomocą CookieScript – narzędzia typu Consent Management System dostarczanego przez Objectis Ltd. (podmiot z siedzibą na Litwie, 60 Laisves street, LT-05120 Wilno), który w tym celu również wykorzystuje swoje Cookies, zaś dane przetwarza wyłącznie na terenie EOG.
Część z Cookies dostarczana jest przez zewnętrzne podmioty w związku z korzystaniem przez Administratora z rozwiązań podmiotów trzecich, na przykład Youtube, czy widgetów mediów społecznościowych – Facebook, LinkedIn i Twitter, służących do dzielenia się treściami bloga w tych mediach. Podmioty te mogą w związku z tym uzyskiwać dostęp do danych zapisanych za pomocą tych Cookies.

Cele w jakich Administrator wykorzystuje pliki Cookies:
• dostosowywanie sposobu wyświetlania Strony i jej elementów (np. filmów z Youtube) do urządzeń, oprogramowania i preferencji użytkowników oraz zapamiętywanie wybranych przez nich ustawień,
• monitorowania w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony po to, by mieć możliwość poprawy jej funkcjonowania,
Pliki Cookies NIE są wykorzystywane w celu zbierania przez Administratora danych osobowych o Tobie i z założenia nie służą do bezpośredniej identyfikacji użytkownika. Nie zmieniają także ustawień przeglądarki użytkownika ani nie zmieniają konfiguracji urządzenia użytkownika. Sytuacje, gdy dane zebrane za pomocą Cookies uznane mogą zostać za Twoje dane osobowe, a także związane z tym konsekwencje, szczegółowo opisane zostały w odpowiednich częściach tej Polityki Prywatności. Każdy użytkownik może wyłączyć Cookies w swojej przeglądarce internetowej. Poniżej znajduje się lista odnośników do części stron przeglądarek, zawierających odpowiednie instrukcje:
• Google Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?Every=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
• Opera – https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
• Mozilla Firefox – https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
• Apple Safari – https://support.apple.com/en-us/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
• Microsoft Edge – https://support.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/delete-cookies-in-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

Użytkownik może również tak ustawić przeglądarkę, by samodzielnie, każdorazowo akceptować Cookies (a także niektóre przeglądarki mogą mieć taką funkcję ustawioną domyślnie). Wówczas przeglądarka za każdym razem przed udzieleniem dostępu dla Cookies będzie pytać użytkownika o zgodę na udzielenie tego dostępu. To daje użytkownikowi kontrolę nad tym, co znajduje się na jego urządzeniu, jednak ma tę wadę, że może spowalniać korzystanie ze Strony, a także może prowadzić do ograniczenia niektórych funkcji dostępnych na Stronie.
Zawsze masz również możliwość wyłączenia przekazywania Twoich danych do celów analitycznych i statystycznych z wykorzystaniem Google Analytics. W tym celu możesz pobrać rozszerzenie do przeglądarki internetowej dostępne pod następującym linkiem:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
i zainstalować je zgodnie z instrukcją podaną pod tym adresem:
https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=en.

NARZĘDZIA DOSTARCZANE PRZEZ GOOGLE
Na Stronie korzystamy z narzędzi udostępnianych przez firmę Google Ireland Limited (zarejestrowaną pod numerem: 368047) z siedzibą pod adresem: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”).

Strona w części wpisów na blogu korzysta z filmów umieszczonych na platformie Google YouTube, co może powodować wysyłanie pewnych danych do Google związanych z korzystaniem przez użytkownika z tych narzędzi.

Stronia NIE korzysta z Google Analytics.
Stronia NIE korzysta z reCAPTCHA.
Stronia NIE korzysta z Google Fonts przechowywanych na serwerach Google.
Stronia NIE korzysta z Google Maps.

Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk Google dotyczących prywatności, odwiedź stronę internetową https://policies.google.com/privacy, a także stronę internetową z warunkami świadczenia usług https://policies.google.com/terms.

WTYCZKI SPOŁECZNOŚCIOWE
Na Stronie używane są wtyczki umożliwiające publikowanie treści na wskazanych poniżej serwisach społecznościowych:

• Facebook – informacje o tym jak dostawca serwisu Facebook (to jest spółka Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA lub, jeśli jesteś mieszkańcem UE, Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) przetwarza dane osobowe dostępne są w tym miejscu: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation. W związku z korzystaniem z wtyczki od Meta, Administrator wraz z Meta pełnią funkcję współadministratorów w zakresie przetwarzania danych na potrzeby statystyk. Informacje na temat zasad współadministrowania danymi przez Administratora i Meta znajdziesz na tej stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Natomiast informacje o tym jak Facebook przetwarza dane osobowe na potrzeby statystyk dostępne są w tym miejscu: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

• LinkedIn (który jest zarządzany przez LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, 94043, USA, lub jeśli jesteś mieszkańcem UE, przez LinkedIn Ireland Unlimited Company). O zasadach obowiązujących Administratora i LinkedIn zgodnie z umową zawartą z LinkedIn oraz jak to wpływa na Twoje prawa przeczytasz natomiast tutaj: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa. LinkedIn przetwarza dane osobowe zgodnie ze swoją polityką prywatności: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?.
Podczas używania takich wtyczek przeglądarka internetowa nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami odnośnego serwisu społecznościowego. Odnośny dostawca otrzymuje przez to informację, że przeglądarka internetowa użytkownika wyświetliła odpowiednią stronę Administratora, nawet jeśli użytkownik nie posiada konta u tego dostawcy lub akurat nie jest tam zalogowany. Pliki dziennika (wraz z adresem IP) są przy tym przesyłane przez przeglądarkę internetową użytkownika bezpośrednio do serwera odnośnego dostawcy i tam ewentualnie zapisywane i łączone z innymi danymi, jakie dostawca serwisu społecznościowego posiada. Lokalizacja dostawcy bądź jego serwera może znajdować się poza UE bądź EOG (np. w USA). Wtyczki stanowią niezależne rozszerzenia dostawców serwisów społecznościowych. Poza decyzją o zamieszczeniu wtyczki na Stronie, Administrator nie mamy wpływu na zakres danych zbieranych przez dostawców serwisów społecznościowych przy użyciu wtyczek. Cel i zakres zbierania danych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez serwis społecznościowy oraz związane z tym prawa użytkowników i możliwości ustawienia ochrony ich prywatności są przedstawione w polityce prywatności odnośnego serwisu społecznościowego. Jeśli użytkownik nie chce, by dostawcy serwisów społecznościowych otrzymywali dane poprzez wtyczki i ewentualnie zapisywali bądź wykorzystywali je, nie należy używać odnośnych wtyczek.

PROFILE W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH
Administrator prowadzi również swoje profile na portalach społecznościowych:

• Facebook. Zgodnie z umową dostępną pod tym adresem: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum, Administrator wraz z Meta są tzw. współadministratorami Twoich danych przetwarzanych za pomocą tego profilu. Meta przetwarza dane osobowe zgodnie ze swoją polityką prywatności: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Meta jest głównym podmiotem odpowiedzialnym za to jak, jako użytkownik Facebooka, możesz zarządzać własnymi prawami do ochrony danych.

• LinkedIn. O zasadach obowiązujących Administratora i LinkedIn zgodnie z umową o współadministrowanie zawartą z LinkedIn oraz jak to wpływa na Twoje prawa przeczytasz tutaj: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum. LinkedIn przetwarza dane osobowe zgodnie ze swoją polityką prywatności: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?. LinkedIn jest głównym podmiotem odpowiedzialnym za to jak, jako użytkownik LinkedIna, możesz zarządzać własnymi prawami do ochrony danych.

• Youtube. O zasadach obowiązujących Administratora i Google zgodnie z umową zawartą z Google oraz jak to wpływa na Twoje prawa przeczytasz tutaj: https://business.safety.google/controllerterms/. Google przetwarza dane osobowe zgodnie ze swoją polityką prywatności: https://policies.google.com/privacy. Google jest głównym podmiotem odpowiedzialnym za to jak, jako użytkownik Youtube, możesz zarządzać własnymi prawami do ochrony danych.
W związku z posiadaniem profilu w mediach społecznościowych Administrator ma dostęp do imienia i nazwiska zarejestrowanej osoby, która z tego profilu korzysta, zdjęcia publicznego i innych publicznie określonych informacji. W praktyce są to elementy, które są dostępne dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników. Możesz również przekazać Administratorowi inne dane osobowe w swoich komentarzach lub wiadomościach. O tym jak takie dane będą przetwarzane, napisano we wcześniejszej części Polityki Prywatności.

BEZPIECZEŃSTWO
Administrator oraz zaangażowane przez Administratora firmy, świadczące na rzecz Administratora usługi, są zobowiązani do zachowania poufności i do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Podejmowane są racjonalnie uzasadnione środki techniczne i organizacyjne potrzebne do zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony i do zabezpieczenia zarządzanych przez Administratora danych, szczególnie przed ryzykiem niezamierzonego lub bezprawnego zniszczenia, utraty, modyfikacji lub ujawnienia bądź nieupoważnionego dostępu. Stosowane środki bezpieczeństwa są stale ulepszane odpowiednio do poziomu rozwoju technologicznego.

UPRAWNIENIA
W zakresie każdego z niżej wskazanych praw możesz skontaktować się z Administratorem, w szczególności za pomocą danych kontaktowych podanych na końcu tej Polityki Prywatności. Przysługuje Ci:
• Prawo do uzyskania informacji, dostępu do danych oraz do otrzymania kopii danych. Masz prawo w każdym czasie zażądać podania informacji o Twoich danych osobowych, które Administrator przechowuje, lub do których ma dostęp. Na Twoje żądanie zostanie Ci nieodpłatnie przedstawiona kopia Twoich danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za przesłanie każdej kolejnej kopii danych Administrator prawo do zażądania opłaty, która pokryje uzasadnione koszty obsługi takiego żądania.
• Prawo do wycofania zgody.  Za każdym razem, gdy Twoje dane są przetwarzane w oparciu o udzieloną zgodę, masz prawo w każdym czasie tą zgodę wycofać, przy czym wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem przez Ciebie zgody.
• Prawo do sprostowania danych osobowych. Administrator podejmuje racjonalnie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że Twoje dane osobowe są prawidłowe, kompletne i aktualne. Jeżeli konieczne będą do wprowadzenia zmiany tych danych, prosimy abyś Administratora o tym zawiadomił.
• Prawo do przenoszenia danych. Masz prawo żądać przeniesienia danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także żądania przesłania danych innemu administratorowi, w sytuacji gdy podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest wyrażona zgoda.
• Prawo do usunięcia danych i do ograniczenia przetwarzania. We wskazanych w przepisach o ochronie danych osobowych przypadkach masz prawo, by żądać usunięcia Twoich danych osobowych. Prawo to nie jest jednakże absolutne – mogą wystąpić sytuacje, gdy Administrator będzie nadal uprawniony, aby Twoje dane osobowe przetwarzać. Możesz również zwrócić się o ograniczenie dalszego przetwarzania Twoich danych.
• Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. We wskazanych w przepisach przypadkach masz prawo by sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu Twoich danych, w sytuacji gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – co do zasady będzie nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności, poprzez zmianę i publikację aktualnej wersji niniejszego dokumentu na Stronie Internetowej. Na górze dokumentu podana jest data jego ostatniej aktualizacji.

KONTAKT W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych lub z treścią tego dokumentu możesz skontaktować się z Administratorem korzystając z formularza kontaktowego na stronie: https://przepraszamniemamczasu.jedra.pl/kontakt/.